Ein rôl

Diolch am ystyried mynegi pryder wrthym am weithiwr fferyllol proffesiynol neu am fferyllfa.

Ein prif rôl yw diogelu’r cyhoedd. Gwnawn hyn drwy roi cyngor i weithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd ar feysydd y mae angen iddynt eu gwella. Neu, pan fo angen, roi rhybudd iddynt neu roi amodau ar yr hyn y gallan nhw ei gyflawni yn eu gwaith. Yn yr achosion mwyaf difrifol, byddwn yn gwahardd aelod o’r gofrestr, dros dro neu’n barhaol.

Rydym yn gwybod y gall mynegi pryder fod yn anodd. Cyn i chi fynegi pryder wrthym, rydym am i chi fod yn sicr mai ni yw’r sefydliad cywir i gysylltu ag ef a deall yr hyn sy’n debygol o ddigwydd. Bydd angen i chi ddarllen ambell ddarn pwysig o wybodaeth cyn mynegi eich pryder. 

Os oes gennych anghenion cyfathrebu penodol neu os oes gennych gwestiynau ynghylch cwblhau’r ffurflen, mae croeso i chi roi caniad i ni ar 020 3713 8000.

Yr hyn na fyddwn yn ymchwilio iddo

Ni fyddwn yn ymchwilio i bob pryder a fynegir am weithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd, a rhaid i ni flaenoriaethu achosion lle gallai fod risg i gleifion.

Ni fyddwn yn gallu eich helpu i gael iawndal nac ymddiheuriad, ac ni fyddwn yn ymchwilio i’r materion hyn.

Fel arfer, ni fyddwn yn ymchwilio i’r mathau hyn o bryderon:

  • presgripsiynau electronig yn cael eu hanfon i’r fferyllfa anghywir gan Feddyg Teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol arall
  • materion cyflogaeth - er enghraifft, oriau gwaith neu gontractau cyflogaeth
  • materion cytundebol - er enghraifft, oriau agor neu ffioedd am bresgripsiynau preifat
  • materion gwasanaeth cwsmer – er enghraifft, gorfod disgwyl i gael presgripsiwn neu weithiwr fferyllol yn bod yn anghwrtais
  • cynnyrch nad yw’n feddyginiaeth – er enghraifft, problemau gyda chynnyrch megis siampŵ neu hylif gwallt sy’n cael eu gwerthu mewn fferyllfa, ond heb fod yn feddyginiaethau 

Rydym yn argymell eich bod yn mynegi’r pryderon hyn wrth y fferyllfa ei hun, gan fod modd delio gyda’r rhan fwyaf o’r pryderon hyn yn gyflym ac yn effeithiol drwy brosesau’r fferyllfa ei hun.

Nid ydym ’chwaith yn gallu ystyried pryder sy’n ymwneud â rhywbeth ddigwyddodd dros bum mlynedd yn ôl fel arfer. Mae hyn oherwydd ei bod yn fwy anodd ymchwilio a chasglu gwybodaeth pan fo bwlch mawr rhwng y digwyddiad a’r adeg y mynegir y pryder.

 

Rwyf wedi darllen y wybodaeth uchod ac rwyf o’r farn y gall y CFfC helpu

Rwyf wedi darllen y wybodaeth uchod ac nid ydwyf yn sicr a all y CFfC helpu. Pwy arall all helpu?