Ein Swyddogaeth

Diolch am ystyried mynegi gofid wrthym ynghylch gweithiwr fferyllol proffesiynol neu fferyllfa.

Diogelu’r cyhoedd yw ein prif swyddogaeth. Gwnawn hyn drwy roi cyngor i weithwyr fferyllol proffesiynol ac i fferyllfeydd ar feysydd y mae angen iddyn nhw wella. Pan fo angen, byddwn yn cyflwyno rhybudd iddyn nhw, neu’n gosod amodau ar y ffordd y caniateir iddynt ymarfer. Yn yr achosion mwyaf difrifol, byddwn yn gwahardd aelod o’r gofrestr dros dro neu yn ei ddileu yn gyfan gwbl ohoni.

Rydym yn deall y gall mynegi pryder fod yn anodd. Cyn i chi godi mater gyda ni, rydym am i chi fod yn sicr mai ni yw’r sefydliad cywir i gysylltu ag ef, a’ch bod yn deall yr hyn sy’n debygol o ddigwydd. Mae rhywfaint o wybodaeth bwysig y dylech ei darllen cyn bwrw ymlaen gyda’r broses. 

Os oes gennych anghenion cyfathrebu penodol neu os oes gennych gwestiynau ynghylch cwblhau’r ffurflen, rhowch alwad i ni ar 020 3713 8000.

Pethau na fyddwn yn ymchwilio iddynt

Ni fyddwn yn ymchwilio i bob gofid ynghylch gweithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd ac mae’n rhaid i ni flaenoriaethu sefyllfaoedd a allai beryglu iechyd y cyhoedd.

Ni fyddwn yn gallu’ch helpu i gael iawndal neu ymddiheuriad ac ni fyddwn yn ymchwilio i bryderon ynghylch y materion hyn.

Ni fyddwn chwaith yn ymchwilio i’r mathau canlynol o bryderon:

  • presgripsiynau electronig yn cael eu hanfon i’r fferyllfa anghywir gan Feddyg Teulu neu weithiwr iechyd arall
  • materion yn ymwneud â chyflogaeth – er enghraifft, oriau gwaith neu gytundebau cyflogaeth
  • materion yn ymwneud â chytundebau - er enghraifft, oriau agor neu ffioedd presgripsiynau preifat
  • materion yn ymwneud â gwasanaeth cwsmer - er enghraifft, aros i dderbyn presgripsiwn neu weithiwr fferyllol yn bod yn anfoesgar
  • cynnyrch nad ydyn nhw’n rhai meddyginiaethol – er enghraifft, problemau gyda chynnyrch megis sebon gwallt a allai fod ar werth mewn fferyllfa ond nad yw’n feddyginiaeth 

Rydym yn argymell eich bod yn codi’r materion hyn gyda’r fferyllfa dan sylw, gan y gellir ymdrin â’r rhan fwyaf o bryderon o’r fath yn gyflym ac yn effeithiol gan broses gwyno’r fferyllfa ei hun.

Fel arfer, ni fyddwn chwaith yn gallu delio gyda phryder am rywbeth a ddigwyddodd dros bum mlynedd yn ôl. Os oes cryn dipyn o amser wedi mynd heibio mae mater yn anodd ymchwilio iddo a thystiolaeth yn anodd ei chanfod. 

 

Rwyf wedi darllen y wybodaeth uchod ac rwyf o’r farn y gall y CFfC helpu

Rwyf wedi darllen y wybodaeth uchod ac nid ydwyf yn sicr a all y CFfC helpu. Pwy arall all helpu?