We have closed our offices in response to the Covid-19 outbreak and are working remotely. Please send all correspondence by email.

General Pharmaceutical Council

Adroddiad blynyddol

Adroddiad addasrwydd ymarfer blynyddol
Cyfrifon blynyddol 2018/2019

Adroddiad blynyddol cymhwyster i ymarfer

Sut y clywsom am bryderon yn 2018/19

Yr heddlu a sefydliadau gorfodi eraill 176, Hunan-ddatganiadau 138, Cyflogwr 167, Arall (yn cynnwys rhai dienw a lle na ddewiswyd categori) 230, Arolygydd CFfC/Atgyfeiriad mewnol 264, Gweithiwr gofal iechyd arall 360, Y cyhoedd 1439, Cyfanswm	 2674

Beth yw cymhwyster i ymarfer?

Rydym yn disgrifio cymhwyster i ymarfer fel pa mor addas yw unigolyn i fod ar ein rhestr heb gyfyngiadau. Rydym yn ystyried sut byddwn yn diffinio addasrwydd i ymarfer yn y dyfodol yn rhan o’r adolygiad ar ein strategaeth yn y maes hwn.

Mae delio’n effeithiol â phryderon cymhwyster i ymarfer wrth wraidd ein hymrwymiad i ddiogelu cleifion a’r cyhoedd, a chynnal hyder y cyhoedd mewn fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol.

Os oes gennych bryderon nad yw fferyllydd neu dechnegydd fferyllol sydd wedi cofrestru â ni yn gymwys i ymarfer, gallwch ddweud wrthym am eich pryderon.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am sut yr ydym yn delio â phryderon cymhwyster i ymarfer ar ein gwefan.

Sut rydym y delio â phryderon

Rydym yn adolygu ac asesu pob gofid a ddaw i law yn ofalus. Mae’r adolygiad cychwynnol hwn yn ein helpu i benderfynu ar yr hyn ddylai ddigwydd nesaf. Gallai’r adolygiad arwain at achos yn cael ei gau ar yr adeg hon am nad yw o fewn ein pŵer i ddelio ag e. Pan yn briodol, byddwn yn sôn wrth bobl am reoleiddwyr eraill allai eu helpu. 

Os byddwn yn gallu delio gydag achos, byddwn yn agor ymchwiliad. Bydd yr achos yn cael ei arwain gan arolygydd neu weithiwr achos arbenigol, neu - os yw’r achos yn un dyrys - y ddau. Yn sgil ymchwiliad, gallem benderfynu:

  • peidio â gweithredu’n bellach, gan ein bod yn fodlon nad oes achos i’w ateb
  • cyflwyno llythyr gyda chyfarwyddyd 
  • argymell bod pwyllgor ymchwilio yn ystyried y dystiolaeth

Mae llawer o achosion yn cael eu cau ar yr adeg hon, yn aml gyda chyfarwyddyd yn dweud wrth y gweithiwr fferyllol dan sylw bod yn rhaid iddo ddysgu o’r pryderon a godwyd. Rydym yn cadw cofnod o’r llythyr hwn. Dim ond yr achosion mwyaf difrifol sy’n cael eu cyfeirio at naill ai’r pwyllgor ymchwilio neu’r pwyllgor addasrwydd ymarfer.

Gall y pwyllgor ymchwilio (PY), sy’n cwrdd yn breifat, benderfynu:

  • peidio â gweithredu
  • cytuno ar ‘addewidion’ gyda’r aelod cofrestredig (addewidion gan aelodau yw’r rhain ynghylch pethau y byddan nhw’n eu gwneud neu’n peidio â’u gwneud yn y dyfodol. Gallent gynnwys cyfyngiadau ar ymarfer neu ymddygiad, neu ymrwymiad i ailhyfforddi neu gael eu goruchwylio) 
  • cyflwyno ‘llythyr cyngor’, neu 
  • gyfeirio’r achos at wrandawiad gan y pwyllgor addasrwydd i ymarfer

Panel yw’r pwyllgor addasrwydd i ymarfer (PAY) sy’n gweithredu’n annibynnol ar y CFfC, ac sydd fel arfer yn cynnwys tri aelod.

Mae’r PAY, sydd fel arfer yn cwrdd yn gyhoeddus, yn penderfynu a yw gweithiwr fferyllol proffesiynol yn addas i ymarfer ai peidio. 

Os yw’n penderfynu nad yw aelod yn addas i ymarfer, gall:

  • roi rhybudd iddo neu iddi
  • gosod cyfyngiadau sy’n cyfyngu ar y ffordd mae’n gallu ymarfer
  • dileu neu wahardd yr aelod dros dro o’r gofrestr 

Os ydym yn derbyn gofid lle mae ymddygiad neu ymarfer aelod yn risg barhaus a difrifol i ddiogelwch cleifion, neu os oes gan aelod gyflwr meddygol sy’n golygu ei fod yn risg iddo’i hun neu’r cyhoedd, gallwn wneud cais i’r pwyllgor addasrwydd i ymarfer am ‘orchymyn dros dro’. Mae gorchmynion dros dro yn galluogi gwahardd aelodaeth dros dro, neu osod amodau ar aelodaeth, tra bo ymchwiliad yn mynd rhagddo.

Gellir gosod sancsiynau gan bwyllgor addasrwydd i  ymarfer, a gall hyn olygu bod aelod yn cael ei ddileu dros dro, neu’n barhaol, o’r gofrestr. Nid mater o gosbi ymddygiad yw’r sancsiynau. Yn hytrach, gweithredoedd i ddiogelu buddiannau’r cyhoedd ydynt – naill ai sicrhau diogelwch y cyhoedd, cynnal ffydd y cyhoedd mewn fferylliaeth, neu gynnal safonau ymddygiad priodol.