We have closed our offices in response to the Covid-19 outbreak and are working remotely. Please send all correspondence by email.

General Pharmaceutical Council

Adroddiad blynyddol

Adroddiad addasrwydd ymarfer blynyddol
Cyfrifon blynyddol 2018/2019

Amdanom ni

Pwy ydym ni

Ni sy’n rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr fferyllol a fferyllfeydd ym Mhrydain Fawr.

Rydym yn gweithio i sicrhau a gwella safonau gofal ar gyfer pobl sy’n defnyddio gwasanaethau fferyllol.

Beth rydym yn ei wneud

Ein rôl yw diogelu’r cyhoedd a rhoi sicrwydd iddynt y byddant yn derbyn gofal diogel ac effeithiol pan fyddant yn defnyddio gwasanaethau fferyllol.

Rydym yn gosod safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd er mwyn iddynt gael mynediad ar ein cofrestr ac aros arni.

Rydym yn gofyn i weithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd am dystiolaeth eu bod yn parhau i fodloni ein safonau, ac mae hyn yn cynnwys arolygu fferyllfeydd.
Rydym yn gweithredu i ddiogelu’r cyhoedd a chynnal hyder y cyhoedd mewn fferylliaeth os oes pryderon am weithiwr fferyllol proffesiynol neu fferyllfa sydd ar ein cofrestr.

Trwy ein gwaith rydym yn helpu i hyrwyddo proffesiynoldeb, yn cefnogi gwelliant parhaus ac yn sicrhau ansawdd a diogelwch fferylliaeth.

Newidiadau i…

Ein Cyngor

Eleni, daeth ail dymor pump o aelodau ein cyngor i ben ar 31 Mawrth 2019. Hoffem ddiolch i Berwyn Owen, David Prince, Mary Elford, Mohammed Hussain a Samantha Quaye am eu cyfraniad.

Cynhaliom broses recriwtio yn ystod hydref 2018 ac mae pump aelod newydd wedi eu hapwyntio gan y Cyfrin Gyngor i’r Cyngor. Dechreuodd yr aelodau newydd, Aamer Safdar, Ann Jacklin, Neil Buckley, Penny Hopkins a Rima Makarem, eu tymor ym mis Ebrill 2019.

Mae tri o aelodau presennol y Cyngor, Arun Midha, Joanne Kember and Mark Hammond, wedi eu hailbenodi ar gyfer ail dymor.
Gallwch ddarganfod mwy am aelodau ein Cyngor yn yr adran ‘Amdanom ni’ ar ein gwefan.

Ein staff

Apwyntiwyd Mark Voce yn Gyfarwyddwr Addysg a Safonau yn Ionawr 2019, ar ôl cyflawni’r swydd ar sail dros dro ers 2018. Ymunodd Carole Auchterlonie â ni yn Ionawr 2019 fel Cyfarwyddwr Addasrwydd i Ymarfer.

Gadawodd Megan Forbes, Dirprwy Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, y sefydliad ym mis Awst 2018.