We have closed our offices in response to the Covid-19 outbreak and are working remotely. Please send all correspondence by email.

General Pharmaceutical Council

Adroddiad blynyddol

Adroddiad addasrwydd ymarfer blynyddol
Cyfrifon blynyddol 2018/2019

Edrych i’r dyfodol

Rydym yn nhrydedd flwyddyn, blwyddyn olaf, ein cynllun strategol ar gyfer 2017–20, sy’n nodi sut y byddwn yn gwireddu ein hamcan allweddol o gefnogi a gwella darpariaeth gofal diogel ac effeithiol a chynnal ffydd y cyhoedd mewn fferylliaeth, drwy sicrhau bod:

 • gan y tîm fferyllol y wybodaeth, agweddau ac ymddygiadau sydd eu hangen 
 • fferyllfeydd cofrestredig yn darparu gofal a gwasanaethau diogel ac effeithiol 
 • rheoleiddio fferyllol yn effeithiol ac yn effeithlon

Un o’n prif flaenoriaeth ar gyfer 2019/20 fydd creu fersiwn derfynol o’n gweledigaeth 10-mlynedd. Yn rhan o’r gwaith hwn, rydym wedi datblygu cynllun blynyddol ar gyfer 2019/20, sy’n nodi ein blaenoriaeth ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Adeiladu ar ein galluedd data a mewnwelediad 

Yn 2019/20 byddwn yn:

 • parhau i ddiweddaru ein hagwedd at ddata, a gweithdrefnau data, i sicrhau cydymffurfiaeth gyda ddeddfwriaeth diogelu data 
 • datblygu rhaglen ymglymu ac ymchwilio strategol 
 • datblygu meddylfryd strategol ynghylch gwerthuso ein gwaith yn systematig yn y dyfodol 
 • dechrau adrodd yn ehangach ar ein perfformiad ar sail ffynonellau data cynaliadwy o ansawdd 
 • datblygu a gweithredu model gwybodaeth ar gyfer rheoli gwybodaeth sy’n dod i law 
 • datblygu ystod ehangach o wybodaeth i’w chasglu yn gefn i weithredoedd rhagweithiol wedi eu seilio ar wybodaeth 
 • buddsoddi mewn dull sefydliad cyfan i reoli ymholiadau sy’n ein cyrraedd am fferylliaeth 

Datblygu agwedd gymesur ac adferol tuag at addasrwydd i ymarfer 

Yn 2019/20 byddwn yn:

 • datblygu ac ymglymu ynghylch strategaeth ar gyfer ymagwedd gymesur ac adferol tuag at addasrwydd i ymarfer 
 • dylunio dull rheoli materion iechyd sy’n helpu aelodau i ddychwelyd i ymarfer pan yn briodol 
 • gwella’r ffordd rydym yn cyfathrebu â phawb sydd ynghlwm wrth y broses addasrwydd i ymarfer 
 • gwella’n dealltwriaeth o effeithiau anfwriadol y broses addasrwydd i ymarfer ar bawb sydd ynghlwm wrth y broses 

Rhoi ein dull rheoleiddio fferyllfeydd cofrestredig ar waith

Yn 2019/20 byddwn yn:

 • gweithredu’r egwyddorion a’r dull rheoleiddio fferyllfeydd cofrestredig sydd wedi eu diweddaru  
 • cyhoeddi ein hadroddiadau arolygu ac enghreifftiau o ymarfer nodedig ar ein hyb gwybodaeth 
 • gwella ein gallu i asesu’r ystod ehangach o wasanaethau fferyllol sy’n defnyddio dulliau clinigol a thechnolegol 
 • gweithredu rhaglen ragweithiol o godi ymwybyddiaeth am faterion allweddol sy’n effeithio ar ddiogelwch cleifion a’u cyfathrebu i’r sector a’r cyhoedd  
 • defnyddio ein opsiynau gorfodi yn llawn yn unol â’n polisi gorfodi 

Gosod a chynnal safonau

Yn 2019/20 byddwn yn:

 • cytuno ar set ddiwygiedig o safonau hyfforddiant ac addysg cychwynnol (HAC) fferyllwyr, yn barod i’w rhoi ar waith 
 • gweithredu safonau diwygiedig hyfforddiant ac addysg (HA) presgripsiynwyr fferyllol annibynnol ac ymgynghori ar ganllawiau ar gyfer presgripsiynu diogel ac effeithiol 
 • cytuno ar bolisi hyfforddiant ac addysg staff cymorth fferyllol 
 • cychwyn ar adolygiad ar y ffordd rydym yn achredu darparwyr hyfforddiant ac addysg 
 • buddsoddi yn y gwaith o ddatblygu safonau newydd ar gyfer goruchwylwyr, prif fferyllwyr a fferyllwyr â chyfrifoldeb, yn amodol ar newidiadau deddfwriaethol  
 • gweithredu rhan olaf ein polisi ailddilysu gydag aelodau’n cyflwyno cofnod adfyfyriol ac adolygiad cymheiriaid  
 • dechrau achredu cyrsiau hyfforddiant ac addysg newydd ar gyfer technegwyr fferyllol, wedi eu seilio ar y safonau diwygiedig 

Gweithredu fel sefydliad proffesiynol heb wastraff adnoddau 

Yn 2019/20 byddwn yn:

 • lansio ein gweledigaeth 10-mlynedd a datblygu cynllun strategol yn gefn iddi  
 • datblygu strategaeth gyllidol tymor canol i hir 
 • symud ceisiadau ar gyfer hyfforddiant cyn-gofrestru fferyllwyr, yr asesiad cofrestru a chofrestriad cychwynnol technegwyr fferyllol ar-lein 
 • parhau â’r gwaith o symud ein seilwaith a gwasanaethau TG i’r cwmwl 
 • datblygu strategaeth tymor canol i hir ar gyfer datblygu ein systemau busnes allweddol wedi ei halinio â’n blaenoriaethau sefydliadol 
 • datblygu strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant wedi ei diweddaru, gyda ffocws ar swyddogaethau rheoleiddiol 
 • drafftio, cynllunio a dechrau gweithredu strategaeth datblygu sefydliadol tair i bum mlynedd 
 • cychwyn adolygiad ar ein hanghenion llety nawr ac yn y dyfodol