We have closed our offices in response to the Covid-19 outbreak and are working remotely. Please send all correspondence by email.

General Pharmaceutical Council

Adroddiad blynyddol

Adroddiad addasrwydd ymarfer blynyddol
Cyfrifon blynyddol 2018/2019

Ein gofynion o ran adrodd

O dan Orchymyn Fferylliaeth 2010 mae rhai eitemau y mae’n rhaid i ni adrodd yn eu cylch fel rhan o’r broses o ddangos ein hatebolrwydd i’r Senedd.

Rhaid i ni gyhoeddi adroddiadau a chyfrifon blynyddol a’u cyflwyno i Swyddfa’r Cyfrin Gyngor i’w rhoi gerbron yn Senedd y DU a Senedd yr Alban.

Rhaid i ni gyhoeddi:

  • adroddiad blynyddol ar sut yr ydym wedi cyflawni ein gwaith, yn cynnwys y trefniadau sydd gennym i sicrhau arfer da mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth
  • adroddiad ystadegol sy’n dangos effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd ein trefniadau ar gyfer diogelu’r cyhoedd rhag cofrestredigion y mae amhariad ar eu cymhwyster ymarfer. Mae’r adroddiad yn cynnwys disgrifiad o’r trefniadau sydd ar waith a sylwadau’r Cyngor ar yr adroddiad
  • cyfrifon blynyddol, ar ffurf a bennir gan y Cyfrin Gyngor
  • adroddiad ein harchwilwyr allanol ar ein cyfrifon
  • Cyhoeddir yr adroddiad hwn i ddiwallu’r anghenion hyn.

Mae’r Cyfrin Gyngor wedi cyhoeddi ‘penderfyniad cyfrifon’ sy’n egluro beth sy’n rhaid i ni ei gynnwys wrth baratoi ein cyfrifon blynyddol. Mae’r penderfyniad cyfrifon yn atodiad 1 ein datganiadau ariannol. Paratowyd ein cyfrifon yn unol â’r penderfyniad hwnnw.

Fel corff a ariennir gan ffioedd aelodau cofrestredig ac sy’n annibynnol ar lywodraeth, nid yw canllawiau’r trysorlys ar reoli arian cyhoeddus yn berthnasol i ni. Fodd bynnag, rydym am ddilyn arfer gorau, o ran bod yn dryloyw ac wrth gyfathrebu â’r cyhoedd, sef ein prif randdeiliaid. Rydym felly wedi ceisio cadw ein hadrodd mor glir a syml â phosibl, gyda chyn lleied â phosibl o ddyblygu.

Rydym wedi darparu datganiad trefn lywodraethu gan y Prif Weithredwr a Chofrestrydd. Mae hwn yn sôn am systemau sydd gennym i gefnogi strategaeth ac amcanion y Cyngor, tra hefyd yn diogelu asedau’r sefydliad. Mae’r datganiad hefyd yn cynnwys adolygiad y Prif Weithredwr o effeithiolrwydd ein systemau rheolaeth fewnol.