We have closed our offices in response to the Covid-19 outbreak and are working remotely. Please send all correspondence by email.

General Pharmaceutical Council

Adroddiad blynyddol

Adroddiad addasrwydd ymarfer blynyddol
Cyfrifon blynyddol 2018/2019

  • English

Ein llwyddiannau yn 2015/16

Dechrau’r gwaith ar safonau addysg a hyfforddiant y tîm fferyllol cyfan

Arweiniwyd sgwrs gennym ledled Prydain ynghylch y ffordd y mae angen i addysg a hyfforddiant y tîm fferyllol newid er mwyn mynd i’r afael â heriau’r dyfodol. Hwn oedd y cam cyntaf mewn adolygiad sylweddol ar safonau addysg a hyfforddiant y tîm fferyllol, gwaith fydd yn parhau yn  2016/17.

Defnyddio adborth ynghylch proffesiynoldeb â’r claf yn ganolog iddo wrth ddrafftio safonau newydd

Gofynnom i gleifion, y cyhoedd a gweithwyr fferyllol proffesiynol rannu eu barn am ystyr proffesiynoldeb â’r claf yn ganolog iddo. Mae’r hyn a glywom wedi ein helpu i ddrafftio safonau newydd fydd yn helpu sicrhau gofal diogel ac effeithiol.

Bwrw ymlaen gyda’r gwaith o ddatblygu fframwaith addasrwydd ymarfer

Gwnaed gwaith ymchwil i nifer o opsiynau posibl ac arbrofwyd gyda nhw er mwyn rhoi sicrwydd pellach i’r cyhoedd bod fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol yn cyrraedd safonau ymarfer diogel ac effeithiol gydol eu gyrfa.  

Adborth cadarnhaol ar ein dull rheoleiddio ac arolygu fferyllfeydd

Cyhoeddom ganlyniadau gwerthusiad ffurfiol a wnaed ar ein dull rheoleiddio fferyllfeydd cofrestredig, a gyflwynwyd yn Nhachwedd 2013. Canfu’r astudiaeth fod gweithwyr fferyllol proffesiynol o’r farn bod y dull newydd yn gweithio’n dda. Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r hyn y dywedodd yr adborth wrthym wrth ddatblygu ein dull rheoleiddio ac arolygu fferyllfeydd.

Gwella hygyrchedd a thryloywder ein proses addasrwydd ymarfer

Cyhoeddwyd nifer o ddogfennau canllaw a gwybodaeth newydd, wedi ymgynghori arnynt, ynghylch pob cam yn ein proses addasrwydd ymarfer. Diben hyn oedd rhoi hyder i bobl bod y penderfyniadau a wnawn yn gyson, yn deg ac yn gymesur.

Gwella’n heffeithiolrwydd ac effeithlonrwydd dydd i ddydd

Yn ystod 2015/16 rydym wedi adeiladu ar ein hymrwymiad i effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd a sicrhau eu bod yn greiddiol i’r gwaith a wnawn. 

Ein nod o hyd yw cadw ein costau mor isel â phosibl, a chadw’r baich ar aelodau’n gymesur, tra hefyd yn diwallu anghenion cleifion a’r cyhoedd.