We have closed our offices in response to the Covid-19 outbreak and are working remotely. Please send all correspondence by email.

General Pharmaceutical Council

Adroddiad blynyddol

Adroddiad addasrwydd ymarfer blynyddol
Cyfrifon blynyddol 2018/2019

Rhagymadrodd

Gan ein Cadeirydd, Nigel Clarke, a’n Prif Weithredwr, Duncan Rudkin

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cychwyn ar ein gwaith o ddatblygu gweledigaeth 10 mlynedd ar gyfer rheoli fferylliaeth. Mae’n amlwg i ni y bydd angen i ni weithio’n wahanol dros y 10 mlynedd nesaf – mewn ymateb i newidiadau mewn fferylliaeth, iechyd a gofal cymdeithasol a’r amgylchedd ehangach y gweithiwn ynddo. 

Gallai datblygiadau allanol, fel Brexit, gael effaith sylweddol. Yn agosach at gartref, rydym yn disgwyl gweld newidiadau yn ein cyfrifoldebau, wrth i bedair adran iechyd y DU barhau â’u gwaith o ailgydbwyso deddfwriaeth meddyginiaethol a rheoliadau fferyllol. 

Mae gan weithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd rolau newydd a mwy sylweddol yn y gwaith o reoli iechyd pobl. Mae’r cynnydd mawr yn y nifer o bresgripsiynwyr fferyllol ar ein cofrestr yn un enghraifft o hyn. Mae’r nifer wedi mwy na dyblu ers 2016, ac wedi cynyddu gan 26% yn 2018/19 yn unig. Mae llywodraethau a systemau iechyd ledled Prydain wedi buddsoddi mewn nifer o swyddi presgripsiynu fferyllol newydd, gan gynnwys mewn ymarfer cyffredinol. 

Ond dim ond os bydd gan gleifion a’r cyhoedd ffydd yn y gofal maen nhw’n ei dderbyn gan weithwyr fferyllol proffesiynol a fferyllfeydd y gellir cyflawni’r rolau a’r cyfrifoldebau newydd hyn. Mae’r cyhoedd eisiau gwybod bod gan bob aelod o’r tîm fferyllol y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad cywir i allu rhoi gofal diogel ac effeithiol iddyn nhw, a’u bod yn gweithio mewn amgylcheddau sy’n eu helpu nhw i gyflawni hyn.

Y man cychwyn ar gyfer hyn yw sicrhau bod gweithwyr fferyllol yn derbyn yr addysg a’r hyfforddiant cywir i’w galluogi i ddiwallu anghenion cleifion a’r cyhoedd yn hyderus. I gyflawni hyn, rydym yn parhau â’n rhaglen waith i foderneiddio safonau hyfforddiant ac addysg y tîm fferyllol. 

Yn ystod y flwyddyn, cyhoeddom safonau newydd a fframwaith newydd ar gyfer hyfforddiant ac addysg cychwynnol presgripsiynwyr fferyllol. Ac yn ystod chwarter cyntaf 2019, gofynnon am farn ar newidiadau sylweddol i hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr. 

Rydym yn gwybod bod rhai o’r cynigion a wnaethom yn ein hymgynghoriad ar hyfforddiant ac addysg cychwynnol fferyllwyr yn heriol mewn sawl ffordd, ac yn golygu dewisiadau anodd o bosibl. Ond credwn hefyd mai nawr yw’r amser i ni feddwl mewn ffordd arloesol ynghylch sut mae angen i hyfforddiant ac addysg newid er mwyn i fferyllwyr y dyfodol feddu ar yr arfau cywir i gyflawni’r rolau fydd angen iddyn nhw eu cyflawni. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’n holl randdeiliaid allweddol dros y flwyddyn nesaf i ganfod y ffordd orau ymlaen. 

Rydym yn gwybod bod y cyhoedd hefyd am wybod bod y gweithwyr fferyllol proffesiynol sydd ar ein cofrestr yn parhau i feddu ar y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol dryw gydol eu gyrfa. At y perwyl hwn, rydym wedi cyflwyno’r broses ailddilysu. Ym mis Hydref 2018, cyflwynodd y grŵp cyntaf o fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol eu cofnodion ailddilysu gyda’u cais i adnewyddu aelodaeth. Dyma garreg filltir arwyddocaol yn y gwaith o gynyddu ffydd y cyhoedd bod fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol yn cynnal safonau ymarfer uchel, ac yn parhau i’w gwella.

Ein nod yw bod ailddilysu yn cynnig dull hollbwysig i adfyfyrio a dysgu gan weithwyr fferyllol proffesiynol, a gwella gofal yn barhaus. Eleni, ymunom gyda’r Gymdeithas Fferyllol Frenhinol a Chymdeithas Technegwyr Fferyllol y DU i gyhoeddi adnodd adfyfyrio a dysgu i helpu pobl ymhob rhan o'r maes fferyllol i ddysgu’r gwersi a gododd o adroddiad Panel Annibynnol Gosport.

Mae’r adnodd dysgu yn pwysleisio’r angen i adfyfyrio ar yr hyn a ddigwyddodd, a dysgu ohono, er mwyn sicrhau na fydd y methiannau mewn gofal yn digwydd eto. Rydym wedi annog gweithwyr fferyllol proffesiynol i’w ddefnyddio’n sail i’r cofnod adfyfyriol y mae gofyn iddyn nhw ei greu yn rhan o’u gweithgareddau ailddilysu. 

Mae datblygu ein dull rheoleiddio ac arolygu fferyllfeydd cofrestredig wedi bod yn ffocws pwysig yn ystod y ddeuddeng mis diwethaf. Mae ein dull newydd, a gytunwyd gan ein cyngor llywodraethu yn Rhagfyr 2018, yn cynnwys nifer o newidiadau gweithredol. Bydd y rhain yn ein helpu i ddarparu mwy o sicrwydd i’r cyhoedd bod gwasanaethau fferyllol yn ddiogel ac yn effeithiol, ym mha ffordd bynnag y cânt eu trefnu a’u cyflawni. 

Drwy’r ymgynghoriad a gynhaliom, clywom fod cleifion a’r cyhoedd yn cefnogi’r newidiadau hyn, sy’n cynnwys symud tuag at arolygiadau heb rybudd a gwneud adroddiadau arolygu’n rhai cyhoeddus. 

Rydym hefyd wedi cyflwyno canllawiau newydd ar gyfer perchnogion fferyllfeydd. Mae’r rhain yn nodi’r hyn y mae gofyn iddyn nhw ei wneud i sicrhau tîm fferyllol diogel ac effeithiol ac i sicrhau bod staff cymorth fferyllol yn cael eu hymbweru ac yn alluog i ddiogelu iechyd, diogelwch a lles y cyhoedd. 

Wrth edrych tua’r dyfodol, rydym yn disgwyl y bydd y flwyddyn nesaf yn un fydd yn gweld mwy o ddatblygu a chynnydd, wrth i ni adeiladu ar waith sydd wedi ei gyflawni hyd yn hyn a diffinio ein gweledigaeth dymor hirach ar gyfer rheoleiddio fferylliaeth.

Byddwn yn sicrhau ein bod yn gallu ymateb yn gyflym i ddatblygiadau, er mwyn gwireddu gwell deilliannau ar gyfer ein cleifion. 
 

Nigel Clarke                                        Duncan Rudkin
Cadeirydd                                           Prif Weithredwr