Croeso i wefan y CFfC

Amdanom ni

 • ni sy’n rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr fferyllol a fferyllfeydd cofrestredig ym Mhrydain Fawr
 • ein prif waith yw gwarchod, hybu a chynnal iechyd a diogelwch y cyhoedd sydd arnyn nhw angen, neu sy’n defnyddio, gwasanaethau gan fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol, neu’r gwasanaethau a ddarperir mewn fferyllfeydd cofrestredig
 • rydym yn sefydliad statudol annibynnol a grëwyd gan seneddau Prydain ac rydym yn annibynnol ar lywodraeth a’r sawl a reoleiddir gennym
 • disgrifir ein rôl a’n swyddogaethau yn neddfwriaeth y Gorchymyn Fferyllol
 • fe’n hariennir gan y ffioedd a delir gan y fferyllwyr, y technegwyr fferyllol a’r fferyllfeydd sy’n cofrestru gyda ni
 • mae gennym gyngor llywodraethu sy’n cynnwys saith gweithiwr fferyllol proffesiynol a saith aelod o’r cyhoedd. Mae rhagor o fanylion amdanyn nhw yn yr adran ‘Llywodraethu ein hunain’
 • mae ein prif weithredwr a chofrestrydd, Duncan Rudkin, yn atebol i’r cyngor llywodraethu hwn

Yr hyn a wnawn

Mae ein prif waith yn cynnwys:

 • gosod safonau addysg a hyfforddiant fferyllwyr, technegwyr fferyllol a staff cymorth fferyllol, a chymeradwyo ac achredu eu cymwysterau a’u hyfforddiant
 • cynnal cofrestr fferyllwyr, technegwyr fferyllol a fferyllfeydd
 • gosod y safonau ymddygiad a pherfformiad y mae’n rhaid i weithwyr fferyllol proffesiynol eu cyrraedd gydol eu gyrfa
 • gosod y safonau datblygiad proffesiynol parhaus y mae’n rhaid i weithwyr fferyllol proffesiynol eu cyrraedd gydol eu gyrfa
 • ymchwilio i bryderon nad yw gweithwyr fferyllol proffesiynol yn cyrraedd ein safonau, a gweithredu i gyfyngu ar eu gallu i ymarfer pan fo angen, er mwyn diogelu cleifion a’r cyhoedd
 • gosod safonau ar gyfer fferyllfeydd cofrestredig er mwyn iddynt ddarparu gwasanaeth diogel ac effeithiol i gleifion
 • arolygu fferyllfeydd cofrestredig i sicrhau eu bod yn cyrraedd ein safonau

Cysylltu â’r CFfC

Os oes gennych ofid am fferyllydd, technegydd fferyllol, neu’r gofal a dderbynioch mewn fferyllfa, gallwch ein hysbysu am eich gofid drwy ddefnyddio’r ffurflen ar-lein 

Os oes gennych ymholiadau eraill, gallwch hefyd gysylltu â’n canolfan gyswllt. Os hoffech siarad gyda ni yn y Gymraeg dros y ffôn, rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth o’r enw ‘Language Line’ i gynnal sgwrs dair ffordd gyda chymorth cyfieithydd. I ofyn am y gwasanaeth hwn, ffoniwch ni ar 0203 713 8000 a sôn naill ai am ‘Cymraeg’ neu ‘Language Line’. Bydd gofyn i chi aros am ychydig wrth i ni gysylltu â’r cyfieithydd.

Cyfarwyddwr Cymru

Mae ein cyfarwyddwr Cymreig yn gweithio i sicrhau bod rheoleiddio fferylliaeth yn datblygu mewn ffordd sy’n ymateb i ddatganoli ac a fydd yn adlewyrchu’r datblygiadau yng Nghymru. Bydd y datblygiadau hyn yn debygol o gynnwys newid yn y ddeddfwriaeth y mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gyfrifol amdani.

Mae’n bosibl iawn y gallai gwahaniaethau mewn deddfwriaeth arwain at wahaniaethau yn nulliau gweithio gweithwyr fferyllol proffesiynol a’r ffordd y mae cleifion a’r cyhoedd yn rhan o ddatblygu a monitro eu hanghenion gofal. Byddwn yn gweithio i sicrhau bod gan gleifion, y cyhoedd, gweithwyr fferyllol proffesiynol a’r llywodraethau datganoledig ffydd ynom, drwy ddangos ein bod yn rheoleiddio’n effeithiol a’n bod yn deall strwythurau gofal iechyd ac anghenion pobl Cymru.

Y cyfarwyddwr sy’n gyfrifol am ymglymu gyda’r cyhoedd a rhanddeiliaid yng Nghymru ac mae hefyd yn goruchwylio gweithrediad Cynllun Iaith Gymraeg y CFfC.

Dysgu rhagor am ein gwaith

Mae modd i chi ddarllen mwy am ein gwaith yn ein cyhoeddiadau.

Darllen ein cyhoeddiadau yn y Gymraeg