Mynegi Pryderon

Ein prif swyddogaeth yw diogelu, hybu a chynnal iechyd a diogelwch y cleifion sy’n defnyddio gwasanaethau a ddarperir gan weithwyr fferyllol proffesiynol neu mewn fferyllfeydd cofrestredig.

Rydym yn ymchwilio pan fo pryderon am fferyllwyr a thechnegwyr fferyllol a allai awgrymu bod risg i ddiogelwch cleifion neu a allai effeithio ar ffydd y cyhoedd mewn fferylliaeth. Rydym hefyd yn ymchwilio i bryderon am fferyllfeydd.

Rydym yn adolygu ac asesu’n ofalus bob pryder a fynegir wrthym, ac yn ystyried a oes angen i ni gynnal ymchwiliad.

Dim ond risgiau a allai awgrymu bod risg i ddiogelwch y cyhoedd neu ffydd y cyhoedd mewn fferylliaeth yr ydym yn ymchwilio iddynt.

Mae enghreifftiau o’r pethau y byddech am hysbysu’r CFfC amdanynt yn cynnwys:

Ymddygiad sy’n ddifrifol amhroffesiynol neu amhriodol

Rhaid i weithwyr fferyllol proffesiynol barchu eraill a chynnal ‘ffiniau proffesiynol’ priodol. Rydym wedi cyhoeddi canllawiau sy’n cynnwys gwybodaeth a chyngor i helpu gweithwyr fferyllol proffesiynol i gyrraedd ein safonau

Camgymeriadau wrth ddarparu meddyginiaethau

Gallai hyn gynnwys derbyn meddyginiaeth sy’n rhy hen neu sydd wedi ei labelu neu ei phecynnu’n anghywir. Gallai hefyd gynnwys derbyn y feddyginiaeth neu’r cynnyrch anghywir, neu’r dos anghywir.

Ymddygiad troseddol

Mae’n bosibl y bydd gweithiwr fferyllol proffesiynol wedi derbyn collfarn neu rybudd troseddol. Ni fydd pob rhybudd neu gollfarn droseddol o anghenraid yn ymwneud â’i waith a gallai olygu na fyddwn yn cychwyn achos ‘addasrwydd ymarfer’ hyd yn oed, ond mae angen i ni wybod amdanynt.  

Anonestrwydd neu dwyll

Gallai llawer o faterion fod yn rhan o bryder ynghylch anonestrwydd - dwyn, er enghraifft, neu hawlio tâl salwch tra’n gweithio. Gallai twyll gynnwys hawlio arian yn gyfeiliornus gan y GIG neu gyrff eraill.

Gweithio dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

Nid yw camddefnyddio cyffuriau o anghenraid yn golygu cyffuriau anghyfreithlon. Gellir cam-drin meddyginiaethau a roddir ar bresgripsiwn a sylweddau cyfreithiol eraill hefyd. Mae angen i ni wybod am sefyllfaoedd a allai gyflwyno risg i gleifion os yw gweithiwr fferyllol proffesiynol yn camddefnyddio alcohol neu gyffuriau.

Bod â chyflwr meddygol sy’n effeithio ar y gallu i weithio’n ddiogel

Os oes gan fferyllydd neu dechnegydd fferyllol gyflwr iechyd a allai effeithio ar ei waith neu ei gwaith, mae angen i ni ymchwilio i sicrhau y gall weithio mewn ffordd ddiogel.

Ymarfer heb fod yn gofrestredig

Rhaid i weithwyr fferyllol proffesiynol fod ar gofrestr y CFfC i gyflawni eu dyletswyddau yn gyfreithiol. Rydym am wybod os ydych yn amau bod rhywun yn gweithio fel fferyllydd neu dechnegydd fferyllol, neu’n hawlio ei bod neu ei fod yn un o’r rheiny a heb fod ar y gofrestr.

Os mai gweithiwr fferyllol proffesiynol sy’n mynegi pryder am rywun neu rywbeth yn eich gweithle ydych chi, darllenwch ein canllawiau ar gyfer chwythu’r chwiban