Ffurflen Pryderon

  • Current Y pryder
  • Eich manylion
  • Rhoi gwybod am bryderon ar ran eraill
  • Atodi tystiolaeth a dogfennaeth
  • Crynodeb

Y pryder

Ydych chi'n rhoi gwybod am y pryder hwn fel: (gofynnol)
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn

Ydych chi'n gyflogai sy'n adrodd pryder am eich cyflogwr? (gofynnol)
Oes gennych chi anghenion cyfathrebu penodol? (gofynnol)
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn

Dylech gynnwys manylion am unrhyw beth y gallem ei wneud a fyddai’n ei gwneud hi'n haws i chi gyfathrebu â ni. Byddwn yn ystyried pob awgrym rhesymol. Os oes gennych gwestiynau neu anawsterau wrth gwblhau’r  ffurflen, ffoniwch ni ar 020 3713 8000.

Ynglŷn â beth mae’r pryder? (gofynnol)
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Ydych chi'n gwybod enw'r gweithiwr fferyllol proffesiynol dan sylw? (gofynnol)

Mae fferyllydd proffesiynol yn fferyllydd neu dechnegydd fferyllol sydd wedi'i gofrestru gyda'r CFfC. I weld a yw gweithiwr proffesiynol wedi'i gofrestru gyda ni, gallwch wirio ein cofrestr

Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn

Dyma'r rhif saith digid sy'n dangos bod gweithiwr fferyllol proffesiynol ar ein cofrestr.

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch a allai ein helpu i adnabod y gweithiwr fferyllol proffesiynol. Er enghraifft, ydych chi'n gwybod ei enw neu ran o'i enw? Disgrifiad o’i bryd a gwedd?

Rhowch enw a chyfeiriad y fferyllfa. Defnyddiwch ein cofrestr (yn agor ar ffenestr ar wahân) i ddod o hyd i fanylion llawn y fferyllfa.

Y cyfeiriad lle digwyddodd y digwyddiad

Disgrifiwch y digwyddiad/au sydd wedi eich arwain i roi gwybod am bryder

Esboniwch:

  • beth ddigwyddodd
  • sut yr effeithiodd arnoch chi
  • ai un digwyddiad ydoedd, neu sawl digwyddiad dros gyfnod o amser yn ymwneud â'r un pryder.

Dylech gynnwys unrhyw wybodaeth berthnasol, fel enw unrhyw feddyginiaeth ynghlwm â’r mater sylw. Rhowch fanylion hefyd am unrhyw dystiolaeth sydd gennych i gefnogi'ch pryder, er enghraifft: 'Mae gen i lythyr ymddiheuriad gan y fferyllfa a ffotograff o'r feddyginiaeth anghywir a roddon nhw i fi'. Byddwch yn gallu cyflwyno'r darnau hynny o dystiolaeth yn nes ymlaen yn adran 'Atodi tystiolaeth a dogfennaeth' y ffurflen hon. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw copïau o'r holl ddogfennau papur neu electronig oherwydd efallai y bydd angen i ni eu gweld fel rhan o'n hymchwiliad.

Pryd oedd y digwyddiad hwn?

Defnyddiwch y meysydd isod i roi gwybod i ni fod y digwyddiad wedi digwydd. Os nad ydych yn siŵr o'r union ddyddiad, gallwch roi manylion y mis a'r flwyddyn yn unig.

Y dyddiad y digwyddodd y digwyddiad (mis a blwyddyn yn ofynnol)

Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn

Wnaeth unrhyw un arall weld neu glywed y digwyddiad? (dewisol)
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn

Ydych chi wedi cysylltu ag unrhyw un arall am y pryder? (gofynnol)
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gyda pwy arall rydych chi wedi cysylltu ynglŷn â'ch pryderon? (gofynnol)

Dewiswch bob opsiwn perthnasol

Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn
Gofynnir i chi am ragor o fanylion pan fyddwch yn dewis yr opsiwn hwn

Rhagor o wybodaeth am yr MHRA

Mae'r MHRA yn rheoleiddio holl feddyginiaethau a dyfeisiau meddygol y DU. Efallai y byddwn yn cysylltu â nhw i drafod y pryder os yw'n ymwneud ag adwaith anffafriol i feddyginiaeth neu ddyfais feddygol.

Rhowch fanylion cyswllt sefydliadau neu unigolion eraill rydych chi wedi cysylltu â nhw ynglŷn â'r pryder. Efallai y bydd angen i ni gysylltu â nhw i ddarganfod mwy am y pryder.

Cyfeiriad
Cyfeiriad
Cyfeiriad
Cyfeiriad
Cyfeiriad
Cyfeiriad
Cyfeiriad
Cyfeiriad